Vihreää energiaa, rauhanneuvotteluja ja turismia – Saudi-Arabia panostaa valtiobrändiin, mutta ihmisoikeudet tulevat perässä

Kirjoittajan henkilökuva
Ansa Kilpeläinen | 01.11.2023
Tekstiartikkelin kuva. Kingdom Tower kohoaa Riadissa 302 metriin. Maan futuristinen julkisivu heijastelee Saudi-Arabian tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa. Kuva: Unsplash

Saudi-Arabia tähtää geopolitiikan pelikenttien kärkisijoille toteuttamalla laajoja uudistuksia ja panostamalla kansallisidentiteetin vahvistamiseen, talouden monipuolistamiseen sekä alueellisen vaikutusvaltansa lisäämiseen. Vaikka Saudi-Arabia on tähän asti nojannut Yhdysvaltoihin liittolaisena, ovat maiden suhteet nyt historiallisen heikot. Saudi-Arabia on ottanut etäisyyttä Yhdysvaltojen geopoliittiseen blokkiin ja vahvistanut suhteitaan Kiinan lisäksi myös BRICS-maihin. Samalla maan heikko ihmisoikeustilanne herättää kansainvälistä huomiota.

Saudi-Arabian yhteiskunnalliset uudistukset näkyvät maan sisäpolitiikassa ja tavassa asemoitua kansainvälisessä järjestelmässä. Aiemmin Saudi-Arabian ulkopolitiikka on pyrkinyt ennen kaikkea alueellisen kannatuksen lisäämiseen sekä tärkeiden liittolaisten, erityisesti Yhdysvaltojen, tuen vahvistamiseen. Nämä tekijät ovat olleet merkittäviä kuningashuoneen alueellisen vallan säilyttämisessä. Nyt tilanne on toinen. Saudi-Arabian liittyminen osaksi BRICS-maiden ryhmää vie maata kauemmas Yhdysvallat-vetoisesta maailmanjärjestyksestä samalla, kun lukuisat uudistukset muokkaavat maan yhteiskunnallista ja poliittista kenttää. 

Saudi-Arabian asema globaalina öljymahtina on suonut maalle mahdollisuuden vaurastua ja säädellä öljyntuotantoa yhdessä muiden öljyntuottajamaiden kanssa. Tällä hetkellä Saudi-Arabian vihreän energian tavoitteet ulottuvat laajalle. Maa on monipuolistanut talouspohjaansa useilla eri keinoilla, kuten investoimalla uusiin teollisuudenaloihin sekä edistämällä turismia. 

Hypernationalismi ja valtiobrändäys osana maan politiikkaa

Saudi-Arabian politiikan taustalla vaikuttaa valtion turvallisuuteen keskittyvä Saudi first -aate. Sille perustuva ulkopolitiikka asettaa valtion ja kansakunnan edut etusijalle. Samalla se kuvaa maan aktiivisempaa roolia globaaleilla energiamarkkinoilla ja energian hinnanmuodostuksessa. Saudi-Arabian pyrkimyksistä vahvistaa kansallista identiteettiä käytetään myös termiä hypernationalismi. Sillä tarkoitetaan valtion voimakasta pyrkimystä paitsi vahvistaa kansallisidentiteettiä, myös samalla edistää poliittista agendaa sekä maan vaikutusvaltaa kansainvälisesti.

Saudi-Arabian politiikan taustalla vaikuttaa valtion turvallisuuteen keskittyvä Saudi first -aate. Sille perustuva ulkopolitiikka asettaa valtion ja kansakunnan edut etusijalle. Klikkaa twiitataksesi!

Kansallisidentiteetin vahvistamisen lisäksi Saudi-Arabia panostaa ulkoiseen valtiobrändäykseen julkisuusdiplomatian keinoin. Julkisuusdiplomatialla tarkoitetaan käytäntöjä, joiden avulla suhteita toiseen valtioon pyritään vahvistamaan kansallisten etujen edistämiseksi. Hallitukset hyödyntävät sitä resurssien mobilisoimiseksi sekä luodakseen siteitä muiden valtioiden hallituksiin ja kansalaisiin. Saudi-Arabia on toteuttanut tätä strategiaa tavoitteellisesti ja luonut uudenlaista valtiobrändiä muun muassa kansainvälisten investointien ja kumppanuuksien houkuttelemiseksi. 

Strategian taustalla toimii vuonna 2016 julkaistu Saudi Vision 2030 -tavoiteohjelma. Sen myötä esimerkiksi maan oikeusjärjestelmä on digitalisoitu, julkista infrastruktuuria kehitetty ja työntekijöiden turvallisuutta pyritty parantamaan. Tavoitteet jakautuvat kolmeen: elinvoimaiseen yhteiskuntaan, kukoistavaan talouteen ja kunnianhimoiseen kansakuntaan. Vision mahtipontisuudesta ei voi erehtyä, sillä näyttävästi visualisoidut verkkosivut johdattavat lukijan heti sen ydinviestien äärelle: terveiset hyppäävät ruudulle suoraan kuninkaalta ja kruununprinssiltä.

Saudi-Arabian väestö on nuori – ja niin myös uudistukset

Vapaan ja liberaalin yhteiskunnan kuvaa itsestään ulospäin maalava Saudi-Arabia toteuttaa jatkuvasti uusia ohjelmia, jotka mukailevat maan tavoitteita nationalismin vahvistamiseksi sekä valtiobrändin kirkastamiseksi. Esimerkiksi konservatiivista islamin tulkintaa edustavan wahhabismin roolia osana yhteiskunnallista järjestelmää on tietoisesti häivytetty ja naisten oikeuksia laajennettu. Nyt naiset voivat esimerkiksi ajaa autoa sekä hakea passia ilman miespuolisen huoltajan suostumusta ja läsnäoloa. Vaikka muutokset ovat tapahtuneet lyhyessä ajassa, on Saudi-Arabian kansalaisyhteiskunnan tila edelleen kapea. 

Vapaan ja liberaalin yhteiskunnan kuvaa itsestään ulospäin maalava Saudi-Arabia toteuttaa jatkuvasti uusia ohjelmia, jotka mukailevat maan tavoitteita nationalismin vahvistamiseksi sekä valtiobrändin kirkastamiseksi. Klikkaa twiitataksesi!

Saudi-Arabian tilastoviranomaisen mukaan maan väestön keski-ikä on 29. Suuri osa kansallisista ohjelmista ja uudistuksista onkin suunnattu kasvavalle nuorisoväestölle: hallinto pyrkii aktiivisesti uudelleenmuodostamaan käsitystä siitä, minkälaista on olla ”saudi”, ja nuorison kykyjä toimia maan hyväksi korostetaan useissa yhteyksissä. Uudistusten lisäksi nuorille suunnatuilla ohjelmilla on tässä merkittävä rooli. Esimerkiksi viestintä- ja informaatioteknologian ministeriö (MCIT) on käynnistänyt Saudi Digital Academy (SDA) -ohjelman kehittääkseen saudinuorten digitaalisia taitoja ja johtajuutta. Näillä toimilla hallinto haluaa varmistaa legitimiteettinsä sekä maan kyvykkyyden myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuusorientoitunut politiikka kattaa myös investoinnit maan viihtyvyyteen ja elinvoimaisuuteen. Vuonna 2016 perustetun General Entertainment Authority (GEA) -viraston tehtävänä on viihdesektorin ylläpitäminen ja kehittäminen. Tämä liittyy julkisuusdiplomatian ja talouden monipuolistamisen tavoitteisiin erityisesti matkailualalla, jossa taide- ja kulttuurialan vahvistaminen lisää tuottavuutta ja turismia. Taiteen ja kulttuurin lisäksi Saudi-Arabia on sijoittanut mittavia summia e-urheiluun ja jalkapallomarkkinoille. Viihtyvyyden, elinvoimaisuuden sekä nuorekkuuden tavoittelu viestii hallinnon pyrkimyksestä kasvattaa suosiotaan maan nuorison keskuudessa. 

Nollapäästöt ja vihreä siirtymä ympäristöpolitiikan ajureina

Saudi-Arabian talouden monipuolistamista ovat vauhdittaneet COVID-19-pandemia ja energiahintoihin vaikuttanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Maa on edistänyt vihreitä investointeja ja pyrkii vähentämään riippuvuuttaan öljyn lisäksi myös petrokemian teollisuudesta. Maailman suurin öljy-yhtiö Saudi Aramco investoi tällä hetkellä merkittävästi vähähiilisten synteettisten polttoaineiden tutkimukseen ja tuotantoon. 

Saudi-Arabian kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan liittyvät Middle East Green Initiative- ja Saudi Green Initiative -aloitteet osoittavat maan pyrkimyksen profiloitua ilmasto- ja energiapolitiikan edelläkävijäksi. Saudi-Arabia liittyi hiljattain Global Carbon Capture and Storage Institute (GCCSI) -organisaatioon, joka pyrkii edistämään hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin keskittyvien teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa. Maan energiaministeriö tulee työskentelemään GCCSI:n kanssa tiiviisti. Yhteistyö kytkeytyy erityisesti tavoitteisiin nollapäästöistä, jotka Saudi-Arabia jakaa yhdessä Bahrainin, Omanin, Kuwaitin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa.  

Saudi-Arabian kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan liittyvät Middle East Green Initiative- ja Saudi Green Initiative -aloitteet osoittavat maan pyrkimyksen profiloitua ilmasto- ja energiapolitiikan edelläkävijäksi. Klikkaa twiitataksesi!

Saudi-Arabia on panostanut myös vedensaannin tulevaisuuteen perustamalla Global Water Organization -ohjelman, jonka keskittyy erityisesti kuivuuden haasteisiin sekä vesiresurssien kestävyyteen ja saavutettavuuteen. Ilmasto-, energia- ja luonnonvarapolitiikan tavoitteet ovat kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä, ja Saudi-Arabiaa on syytetty viherpesusta. Hiilineutraalin kiertotalouden kunnianhimoisia tavoitteita on kuvattu Saudi-Arabian osalta epärealistisiksi, sillä fossiilisten polttoaineiden tarve ei tule katkeamaan kertaheitolla. Maa tulee hyötymään öljystä vielä vuosia samalla, kun se rakentaa uutta valtiobrändiään vihreän siirtymän ympärille.

Saudi-Arabian kansainvälisissä suhteissa useita käänteitä

Saudi-Arabian sisäiset uudistukset näkyvät myös alueellisessa suurvaltapolitiikassa. Maa hyväksyttiin osaksi BRICS-ryhmää maiden huippukokouksessa kesällä 2023. Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan muodostamaan ryhmään liittyivät Saudi-Arabian lisäksi myös Iran, Etiopia, Egypti, Argentiina sekä Yhdistyneet arabiemiirikunnat. 

Saudi-Arabian ja BRICS-maiden intresseissä yhdistyvät tavoitteet vähentää riippuvuutta dollarista, luoda uudenlaista talousjärjestelmää ja liikkua pois Yhdysvallat-vetoisesta maailmanjärjestyksestä. BRICS-maiden pankit ovat siirtäneet valuuttavarantojaan dollarista kultaan, ja maat ovat keskustelleet aloitteista, joiden myötä rajat ylittävässä liiketoiminnassa käytetään dollarin sijaan muita valuuttoja. BRICS-ryhmään liittyminen vie Saudi-Arabiaa toisaalta kauemmaksi Yhdysvalloista ja länsivetoisesta, monenkeskisestä sääntöpohjaisesta järjestelmästä, mutta samalla lähemmäksi Aasian tärkeitä liittolaisiaan – kuten Kiinaa. 

Jemenin konfliktissa Saudi-Arabia on pyrkinyt sen ratkaisemiseen käymällä suoria neuvotteluja konfliktin vastapuolen kanssa. Neuvottelut käynnistettiin Saudi-Arabian aloitteesta keväällä 2023 Sanaassa Omanin toimiessa sovittelijana. Vaikka neuvottelut Jemenin koalitiohallituksen kanssa päätyivät sopimukseen tulitauosta, kaikki neuvottelevat tahot eivät tunnista Saudi-Arabian sovittelevaa roolia siksi, että maa on yhä konfliktin osapuoli. Saudi-Arabian intressit Jemenin kriisin ratkaisemiseksi kiteytyvät erityisesti etelässä sijaitsevan yhteisen maarajan turvallisuuskysymyksiin. 

Saudi-Arabia on pyrkinyt sovittelijan rooliin Sudanin ja Ukrainan sodissa. Maa käynnisti Yhdysvaltojen kanssa Jeddan prosessin Sudanin kriisin ratkaisemiseksi. Elokuussa 2023 Jeddassa keskusteltiin Saudi-Arabian johdolla myös Ukrainan sodan ratkaisemisesta. Neuvotteluihin osallistui 40 maata, mukaan lukien Ukraina ja Kiina. Venäjä ei kuitenkaan osallistunut tapaamiseen. Vaikka Saudi-Arabia on pyrkinyt neuvottelujen kautta vaikuttamaan hyökkäyssodan päättymiseen, on maa jatkanut edelleen yhteistyötä Venäjän kanssa.

Rauhanneuvottelujen johtamisen lisäksi Saudi-Arabian ulkopolitiikassa on tapahtunut monensuuntaisia muutoksia. Vuonna 2020 solmittujen Abraham-sopimusten myötä Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Marokko, Sudan ja Bahrain ovat normalisoineet suhteensa Israeliin. Myös Saudi-Arabia on harkinnut tätä, mutta tällä hetkellä neuvottelut ovat jäissä Israelin ja Hamasin sodan vuoksi. Suhteiden normalisointi hyödyttäisi Saudi-Arabiaa erityisesti kansainvälisen kaupan ja turismin näkökulmasta, mutta toisaalta maa on vastustanut Israelin miehityspolitiikkaa ja tukenut palestiinalaisten itsenäistymistä. Saudi-Arabian ja Iranin johtajat kävivät 11.10.2023 puhelinkeskustelun, jossa he ilmaisivat vaatimuksensa Israelin toteuttamien, palestiinalaisiin kohdistuvien sotarikosten lopettamiselle. Tällä Saudi-Arabia pyrkii mahdollisesti estämään konfliktin leviämisen alueelliseksi konfliktiksi, jossa Saudi-Arabia ja Iran olisivat vastakkain. 

Ihmisoikeustilanne on heikko uudistuksista huolimatta

Monensuuntaisista uudistuksista huolimatta Saudi-Arabian ihmisoikeustilanne on edelleen yksi maailman huonoimmista. Human Rights Watch -järjestön raportin mukaan useat toisinajattelijat, ihmisoikeuspuolustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat joutuneet mielivaltaisten pidätysten uhreiksi. Maan ilmaisunvapauteen kohdistuu lukuisia rajoituksia. Amnesty International raportoi vuonna 2022 Saudi-Arabian teloittaneen 196 ihmistä – luku on korkein, mitä maassa on kolmenkymmenen vuoden aikana raportoitu.

Amnesty International raportoi vuonna 2022 Saudi-Arabian teloittaneen 196 ihmistä – luku on korkein, mitä maassa on kolmenkymmenen vuoden aikana raportoitu. Klikkaa twiitataksesi!

Vaikka naisten oikeuksissa on tapahtunut muutoksia, miesvaltainen holhousjärjestelmä rajoittaa edelleen naisten päätösvaltaa esimerkiksi avioliiton osalta. Saudi Vision 2030 -tavoiteohjelma on pyrkinyt parantamaan julkisen terveydenhuollon palveluja, mutta naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluissa ja koulutuksessa on edelleen huomattavia puutteita

Ilmaisunvapauden rajoitusten, teloitusten sekä pitkäaikaisten tuomioiden lisäksi maan julkisuuskuva koki kolauksen, kun Human Rights Watch paljasti raportissaan Saudi-Arabian rajavirkailijoiden brutaalit väkivaltaisuudet Saudi-Arabian ja Jemenin rajalla. Siirtolaisten julma kohtelu nosti maan ihmisoikeusloukkaukset uutisotsikoihin samalla, kun Saudi-Arabia on pyrkinyt maakuvansa raikastamiseen kansainvälisillä areenoilla urheilun, turismin ja muiden keinojen avulla. Jää nähtäväksi, kuinka Saudi-Arabia tulee vastaamaan kansainväliseen paineeseen ja erityisesti ihmisoikeusloukkauksiin liittyviin vastuuvelvollisuuden vaatimuksiin.

Saudi-Arabian strategia kansallisidentiteetin vahvistamiseksi sekä ulkoisen valtiobrändin uudistamiseksi on osoittautunut ristiriitaiseksi maan ihmisoikeustilanteen kanssa. Kiinnostavaksi kysymykseksi tulee muotoutumaan paitsi Yhdysvaltojen pidemmän aikavälin vastatoimet BRICS-ryhmän vahvistumiselle, myös Saudi-Arabian ja Kiinan syvenevä yhteistyö ja sen vaikutukset Lähi-idässä. On kuitenkin välttämätöntä, että Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteeseen reagoidaan kansainvälisen yhteisön puolesta tavalla, joka suuntaa painetta muutokseen, sillä BRICS-ryhmän suunnalta – esimerkiksi Kiinalta tai Venäjältä – tätä kritiikkiä ei ole odotettavissa. Kuinka ristiriidassa Saudi-Arabian visionäärinen valtiobrändi voi olla ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan todellisuuden kanssa?

*Analyysi ja mielipiteet ovat tekstin kirjoittajan omia.

Kirjoittaja: Ansa Kilpeläinen

Editointi: Reetta Delás Näsi, Sini Al-Fraidawi, Niko Väistö

Kielenhuolto: Anna Kananen

Lue myös