(Huomioithan, että tämä artikkeli on viisi vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Ilmastonmuutos ei odota: kansainvälinen ilmastorahoitus vaatii uudistuksia

vieraskynä | 02.09.2019

Työ ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tai sen hillitsemiseksi voi tukea muitakin kestävän kehityksen tavoitteita. Ilmastoviisasta viljelyä Nepalissa. Kuva: Mimosa Hedberg/Suomen Lähetysseura

Kirjoittaja. Niko H. Humalisto on Itä-Suomen yliopiston ulkopuolinen tutkijatohtori, joka tarkastelee lain ja politiikan mahdollisuuksia edistää energia- sekä kiertotalousmurrosten toteutumista. Työssään Suomen Lähetysseuran asiatuntijana hän on perehtynyt ilmastorahoitukseen ja haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen kiinnostavana sijoituskohteena.

Kansainvälinen ilmastorahoitus on keino, jolla ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen kustannuksia tasataan rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Tarvitaan uusia avauksia, jotta rahoitus palvelisi parhaiten niin ilmastonmuutokseen sopeutumista kuin hillintää.  

Ilmastonmuutosta kuvataan aikakautemme suurimmaksi haasteeksi. Sen ratkaiseminen vaatii uudistuksia, jotka koskevat niin maataloutta kuin energiantuotantoa. Vaikka hiilineutraaleihin yhteiskuntiin siirtyminen on valtava muutos, ei ilmastokriisin torjumisen hintalappu ole erityisen suuri. Vuonna 2006 julkaistu Sternin ilmastonmuutoksen taloustiedettä ruotinut raportti esitti, että ohjaamalla vain noin prosentti maailman bruttokansantuotteesta vähähiiliseen tuotantoon olisi mahdollista vakauttaa  kasvihuonekaasupäästöt kestävälle tasolle. Jos investoinnit taas jätetään tekemättä, ihmiskunta joutuu varautumaan erilaisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin häiriöihin, jotka heikentävät talouskehitystä.

Ilmastokriisin torjumisen hintalappu ei ole erityisen suuri. Klikkaa twiitataksesi!

Raportin poliittinen viesti oli siis selkeä: ilmastonmuutoksen torjuminen nykyhetkessä on halvempaa kuin korjaavien toimenpiteiden tekeminen tulevaisuudessa. Vuonna 2017 maailman BKT oli noin 86 biljoonaa, joten Sternin lähetystymistavan mukaisesti ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin toimiin olisi pitänyt sijoittaa 860 miljardia. On kuitenkin epäselvää, mistä tällainen varallisuus irrotettaisiin tai kuka sen käyttöä ohjaisi ja valvoisi.

Teolliseen Pohjoiseen keskittynyt varallisuus ja moderni elämäntapa on perustunut halpaan fossiiliseen energiaan.  Alhaisen tulotason maat eivät voi toistaa enää samaa kehitysmallia ihmiskunnan kohdattua planeetan kantokyvyn rajat. Kyseessä on kaksinkertainen ongelma: Köyhimmillä valtioilla ei ole varallisuutta tukea vähähiilisten teknologioiden läpimurtoa eikä sopeutua ilmastonmuutokseen. Samalla nämä maat ovat vähiten syyllisiä ilmastonmuutoksen ja päästöjen syntyyn historiallisesti.

Yhdeksi keskeiseksi ratkaisuksi on vakiintunut kehittyneiden valtioiden tuki kehitysmaiden ilmastotoimiin. Tästä kansainvälisestä ilmastorahoituksesta sovittiin vuoden 2009 Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä. Sen pohjalla on eettinen periaate rikkaiden maiden tuesta köyhemmille, joka  hyväksyttiin jo osana vuoden 1992 Rion Earth Summit -kokousta. Pariisin ilmastosopimuksessa rahoituksen vuosittaiseksi määräksi vahvistui 100 miljardia dollaria vuodesta 2020 eteenpäin.

Ilmastorahoituksen kriteerit ja niiden heikko toteutuminen

llmastorahoituksesta on muodostunut monimutkainen arkkitehtuuri. Julkista ilmastorahoitusta jakavat monenkeskiset YK:n alaiset ja sen ulkopuoliset kehityspankit- ja rahastot. Monet valtiot, Suomi mukaan lukien, pyrkivät siirtämään myös yksityistä pääomaa julkisesti rahoitettuihin ilmastohankkeisiin niin kutsutulla sekarahoituksella. Tässä julkista rahaa käytetään vähentämään sijoituksiin liittyviä riskejä, jotta myös yksityisen sektorin toimijat innostuisivat ilmastohankkeiden rahoittamisesta. Lisäksi ilmastorahoitusta kytketään valtioiden kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön, jonka toimijoita ovat kahdenväliset kehitysrahastot, kuten Finnfund. Myös kansalaisjärjestöt toteuttavat ilmastohankkeita kehitysapubudjettiin sidotulla rahalla.

Hajanaista kokonaisuutta ohjaa kuitenkin muutama yleinen periaate. Ensinnäkin rahoituksen tulisi kohdistua alhaisen tulotason valtioihin. Toiseksi puolet rahoituksesta tulisi ohjata ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja puolet sen hillitsemiseen.

Nykyisellään nämä kriteerit eivät täyty. Kansainvälisesti rahoituksen painopiste ei ole maailman köyhimmissä maissa, vaan suurimpien tuen saajien kärkiviisikkoon vuosina 2013–2016 mahtuivat maat kuten Turkki, Etelä-Afrikka ja Argentiina.

Köyhimmät maat hyötyvät ilmastorahoituksesta vähiten, vaikka ne kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Klikkaa twiitataksesi!

Sopeutumishankkeet ovat jääneet rahoituksessa lapsipuolen asemaan suhteessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Kaikesta YK:lle raportoidusta ilmastorahoituksesta alle 25 prosenttia kanavoitiin sopeutumiseen. Vertailuna mainittakoon, että Climate Policy Initativen mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen rahoitustarpeet kehitysmaissa ovat 140 ja 300 miljardin välillä vuodesta 2030 eteenpäin.

Vinoutunut tilanne johtuu osaltaan siitä, että raportoitu ilmastorahoitus on pääosin muuta kuin lahjamuotoista. Tämä on taas vastoin ilmastosopimusten ajatusta, jossa ilmastorahoitus nähdään korvauksena rikkaiden maiden historiallisista päästöistä. Liikepankkien kasvanut rooli monenkeskeisissä kansainvälisissä rahastoissa on siirtänyt rahoituksen painopistettä lainoihin, takuisiin ja pääomasijoituksiin.

Tämänkaltaiseen ilmastorahoitukseen liittyy sijoittajien odotukset tuotosta, jolloin rahoitettavien hankkeiden pitää pystyä tuottamaan pääomalle kotiutettavia tuloja. Sijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä vaan markkinaehtoista toimintaa.  On selvää, että voittoja syntyy helpommin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä hankkeista keskitulon maissa kuin tukemalla maapallon kaikista köyhimpiä sopeutumaan muutoksiin.

Suomi ei ole mallioppilas

Suomessa ensisijainen ilmastorahoituksen ongelma suhteessa yhteisiin sopimuksiin on sen määrä, joka romahti yli 60 prosenttia entisen pääministerin Juha Sipilän hallituksen uudelleenohjattua päästöhuutokaupan kerryttämät tulot yritystukiin.

Ulkoasiainministeriön mukaan Suomi tukee kehitysmaiden ilmastotoimia osana kehitysyhteistyötä. Lähtökohta on mielekäs, koska etenkin ilmastonmuutokseen sopeutuminen on keskeinen osa myös muita kestävän kehityksen tavoitteita, kuten ruokaturvan kohentamista.

Kööpenhaminan ilmastosopimuksen luonteeseen kuuluu kuitenkin, että ilmastorahoituksen tulisi olla uutta ja lisäistä suhteessa kehitysrahoitukseen. Jos Suomi haluaisi toimia sopimuksen mukaisesti, sen pitäisi erikseen lisätä sitoumuksiaan vastaava summa (noin 200 miljoonaa) kehitysyhteistyöbudjettinsa päälle.

Suomen kehitysyhteistyöbudjetin ulkopuolinen rahoitus kulkee sen sijaan finanssisijoituksina, kuten lainoina, pääomasijoituksina ja takuina muun muassa energia-, metsä- ja jätehuoltosektoreille ympäri maailmaa. Suomi jakaa ilmastorahoitusta kahdenvälisesti kehitysrahasto Finnfundin, mutta myös monenvälisten kansainvälisten kehitys- ja ympäristörahastojen kautta, tärkeimpänä kumppaninaan International Finance Corporation.

Kansainvälisten rahastojen jaettu raha on hallinnollisesti kevyttä, mutta myös rahastoilla on vaikeuksia tukea nimenomaan köyhimpiä maita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Lisäksi rahastoissa päätösten teko ja yhteisen sävelen löytyminen lahjoittajien ja vastaanottajien välillä on osoittautunut hankalaksi. Päätöksentekijät tuovat neuvottelupöytiin samat jännitteet, jotka hidastavat ilmastoneuvottelujen edistymistä, kuten erimielisyydet rahoitusvelvollisuuksista, maiden välisen luottamuspulan sekä kiistat siitä, missä ja millaisia toimia ilmastonmuutoksen vuoksi tarvitaan kaikista kipeimmin.

Uusi avaus ilmastorahoituspalapeliin: ilmastotehokkuuden vertailu

Ilmastorahoituksen sekavaa tilannetta voi verrata maailmanlaajuiseen palapeliin, jonka palaset eivät sovi yhteen. Ilmastorahoituksen periaatteet luovat kokonaiskäsityksen siitä, millainen kuva palapelin palasista pitäisi muodostua, mutta YK:n mukaan moneen suuntaan hajaantunut ilmastorahoitus kaipaa parempaa hallintoa ja selkeämpiä kriteerejä.

Ilmastorahoituksen tarpeita ja kohdentumista voidaan tarkastella vertailemalla eri talouksien ilmastotehokkuutta. Ilmastotehokkuus mittaa sitä, kuinka paljon arvoa kansantalouteen syntyy yhdellä hiilitonnilla (BKT/päästöt). Mitä suurempi luku on, sen ilmastotehokkaammin maan talous pyöriii.

Taulukko 1. Ilmastotehokkaat taloudet, heikoimmat ja menestyneimmät Wikipedian ja Global Carbon Footprintin mukaan.

 

Kärki Wikipedia GCF Häntäpää Wikipedia GCF
1 Chad Myanmar 1 Uzbekistan Trinidad ja Tobago
2 Afganistan Etiopia 2 Mongolia Mongolia
3 Mali Sambia 3 Ukraina Turkmenistan
4 Sveitsi Kongo 4 Kazakstan Bosnia-Herzegovina
5 Norja Sveitsi 5 Kiina Etelä-Afrikka

 

Suurin osa ilmastotehokkaimmista talouksista on vähiten kehittyneitä maita. Niiden teollinen tuotanto on tyypillisesti vielä lapsenkengissä, ja maan talouden keskeisimmän painopisteen muodostaa maatalous. Tällaisia ilmastonmuutokselle herkästi altistuvia valtioita löytyy muun muassa Keski- ja Itä-Afrikasta. Poikkeuksena ovat Sveitsin tapaiset jälkiteolliset yhteiskunnat, joiden tuloksia selittää suuri ja vähäpäästöinen finanssisektori.

“Ilmastosuorittamisen” osalta heikoimmat valtiot ovat pääsääntöisesti niitä, joissa energiaintensiivisen teollisen tuotannon osuus BKT:sta on hyvin suuri. Niissä energiaa tuotetaan pääasiallisesti fossiilisilla polttoaineilla. Monet näistä maista, kuten Kiina tai Etelä-Afrikka, ovat ylemmän keskitulon maita. Nopeasti teollistuvat, ilmastosuorittamiseltaan heikoimmat jättiläiset, jotka vievät päästöjä jalostaminaan tuotteina myös jälkiteollisiin yhteiskuntiin, ovat vaa’ankieliasemassa sen suhteen, voiko maapallon lämpeneminen pysähtyä IPCC:n asettaman riskirajan 1,5 asteen alapuolelle.

Ilmastotehokkuudesta työkalu rahoitukseen

Tilastot talouksien ilmastotehokkuudesta kertovat, kuinka maailman maat ovat talouskehityksensä suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa. Jos haluamme hillitä ilmastonmuutosta mahdollisimman tehokkaasti ja toisaalta tukea heikommin taloudellisesti menestyviä valtioita, ilmastotehokkuutta voi soveltaa periaatteena, joka tukee ilmastorahoituksen käyttöä ja kohdentumista oikeudenmukaisella tavalla.

Talouksien ilmastotehokkuus voi toimia empiirisesti uskottavana lähtökohtana sille, miten toistaiseksi osin yhteensovittamattomia ilmastorahoituksen palasia hiotaan yhtenäiseksi, kansainvälisiä ilmastorahoituksen periaatteita vastaavaksi kokonaiskuvaksi.

Nopeasti teollistuvissa tai raskaaseen fossiilitalouteen lukkiutuneissa, ilmastotehokkuudeltaan heikoissa maissa kansainvälisillä investoinneilla voitaisiin jouduttaa merkittävästi siirtymistä pois fossiilisista järjestelmistä, mikä on välttämätöntä, jos aiomme pysyä alle 1,5 asteen muutoksessa. Rahoituksen pääpaino ilmastosuorittamiseltaan heikoissa talouksissa olisi luontevasti ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Rahoitusmuotoina lainat, sijoitukset ja takuut sopivat paremmin nopeasti teollistuviin maihin, joissa liikkuu yksityistä pääomaa, mutta julkinen raha ei riitä. Lisäksi kehitysapuna ei voi ohjata Etelä-Afrikan tapaisiin, ylemmän keskitulon valtioihin rikkomatta kehitysyhteistyötä koskevaa periaatetta tukea kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Keskitulon maissa mahdollisuudet vivuttaa yksityistä rahoitusta mukaan hankkeisiin ovat myös suuremmat.

Sopeutumistoimia tarvitaan sen sijaan niissä köyhissä valtioissa, joissa ilmastonmuutos uhkaa syödä jo saavutettuja kehitysyhteistyön tuloksia. Vaikka vähähiilisiä talouksia löytyy kaikista köyhimmistä valtioista, niiden talousmallit eivät ole erityisen kestäviä, jos niitä tarkastellaan eriarvoistumis- tai ympäristönäkökulmasta. Köyhyys ja yhteiskuntien hauraus ovat keskeisiä tekijöitä, jotka tekevät tietyistä valtioista alttiita ilmastonmuutoksen haittavaikutuksille.

Siten rahoitettujen sopeutumistoimintojen kiinnittäminen osaksi kehitysyhteistyötä olisi kestävä ratkaisu. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen ei ole olemassa “yksi koko sopii kaikille” -tyyppisiä ratkaisuja, vaan rahoitettavien toimintojen pitää pureutua niihin juurisyihin, joiden vuoksi jotkut ovat ilmastonmuutoksen suhteen heikommassa asemassa kuin toiset. Tällaisiin tekijöihin voidaan puuttua vain kehitysyhteistyön tavoitteet yhteen kokoavilla Agenda 2030 tapaisilla toimenpideohjelmilla.

Ehdotettu lähestymistapa voisi jäntevöittää myös Suomen tapaa jakaa ilmastorahoitusta. Ajankohta olisi nyt otollinen. Antti Rinteen hallitusohjelma lupaa, että: “Suomi lisää ilmastorahoitusta osana kehitysrahoitusta ottaen huomioon osuutensa Pariisin ilmastorahoitusvastuusta”. Samalla hallituksen budjettiehdotus nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja 72 miljoonalla eurolla.

Uudella hallituksella on mahdollisuus ottaa selkeä linja siitä, millä perusteilla rahoitettavia kohteita valitaan ja minkälaisilla rahoituskeinoilla kussakin kohteessa saadaan parhaita tuloksia. Ilmastotehokkuuden mittari tuskin ratkoo kaikkia kohdentumiseen liittyviä haasteita, mutta suunnan kehitystyölle se voi silti näyttää.

 

 


Kommentit

Hei kiitos paljon kommenteista, jonkin olen aika eri linjoilla, onko tässä asiavirheitä kuten perusteluista huomaat. Koitan vastata tässä kriittisiin huomioihisi ja perustella tekstin valintoja. FINNFUND:n määrittely / Finnfund määritellään kyllä bilateraalin kehitysyhteistyön osaksi UM:n toimesta ja siksi käytän tätä määritelmää itsekin: https://um.fi/ilmastoyhteistyo - vaikka olen sitä mieltä, että monessa suhteessa organisaatio ei toimi tyypillisen bilateraalin työn tapaan. Kehitysrahastoista / Tämän artikkelin lyhyeen mittaan en mitenkään saanut mahdutettua näitä päteviä mutta aika ohi artikkelin isosta kuvasta kulkevia tietoja. Mutta tässä tosiaan on sekaannuksen vaara: lahjarahoitus siis katsotaan tässä artikkelissa vastaanottajamaiden näkökulmasta (eli missä muodossa rahoitus kanavoidaan) eikä niinkään siitä, mistä rahastot saavat rahoituksensa. Lahja-avun riittävyys / Tässä meillä ei ole erimielisyyttä – siksihän teksti korostaa, että molempia tarvitaan ja näillä kanavoinnin tavoilla on omat etunsa. Se mikä on avoin kysymys pitäisikö ohjauspolitiikassa olla jonkinlainen tavoitetila näiden toimien välillä, mistä tullaan tähän rahoituskohteita ja tuotaavuutta koskevaan kysymykseen. Sijoitusten tuotto / En usko, että tässäkään on erimielisyyttä, koska en pyri väittämään, etteikö esim ympäri Afrikkaa olisi tuottavia sijoituskohteita. Iso kuva vaan on, että ilmastorahoitetut hankkeet painottuvat keskitulon maihin ja helpommin kaupallistettaviin hillinnän hankkeisiin, jos kyse on markkinaperustaisista instrumenteista. Tämä näkyy juuri esimerkiksi kapasiteeteissa vivuttaa yksityistä rahaa hankkeisiin, mikä näkyy vaikka MDB ryhmän rapsassa (sivu viisi) https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/13/mdb-climate-finance-hit-record-high-of-us431-billion-in-2018 Päätöksenteosta / Tämä näkemysero toivottavasti korjaantuu sillä, että tosiaan tässä tekstissä viitataan rahastoihin, jotka ovat määritelmälisesti multilateraaleja rahastoja jakamassa YK:lle raportoitavaa ilmastorahoitusta – ei siis Finnfundiin. Näiden rahastojen päätöksentekoon liittyy haasteita, jotka ovat hyvin dokumtoituja, mm. https://www.reuters.com/article/us-climatechange-gcf/green-climate-fund-meeting-disappointing-chief-quits-idUSKBN1JU2GR Lahja-avun ja sijoitusten vastakkain asettaminen / Tosi harmi, jos tästä syntyy tuollainen kuva, koska ehdotushan nimenomaan pohjaa siihen, että mietitään paras tapa käyttää näitä instrumentteja kokonaisuutena. Instrumenteilla on omat vahvuutensa ja teen itse työtä sen eteen, että kokonaisuudesta tulisi tavoitteellinen - ja tavoitteidensa toteutumista mittaava – osa Suomen vaikutusta maailmalla


Muuten ansiokkaassa tekstissä on muutamia aika keskeisiä väärinymmärryksiä tai asiavirheitä: - Finnfundin kaltaiset kehitysrahoituslaitokset eivät ole kahdenvälisen kehitysyhteistyön toimijoita. Kahdenvälinen kehitysyhteistyö perustuu lähinnä lahja-apuun, ja on valtioiden välistä. Esimerkiksi Finnfundin rahoittaa yrityksiä ja sen rahoitus on vastikkeellista. Finnfund ei rahoita julkisia tai valtiollisia toimijoita. - ”Kehitysrahastot” ovat lisäksi usein lahja-apuun perustuvia ja monet niistä depleting-tyyppisiä, eli niistä jaetaan rahaa, kunnes se loppuu, ja rahastoa pitää täydentää. Kehitysrahoituslaitokset, kuten Finnfund ovat useimmiten osakeyhtiöitä. Niiden on tavallisesti tarkoitus olla itsekannattavia, eli niiden myöntämä rahoitus pitää maksaa takaisin tuoton kera, tuottojen pitää kattaa kulut ja mieluiten jotain pitää jäädä säästöönkin. Esim. Finnfund on lisännyt pääomaansa useilla kymmenillä miljoonilla sijoituksistaan saamilla tuotoilla. Sitä ei siis tarvitse rahojen loppuessa säännöllisesti tai hädän tullen täydentää, kuten lahja-apurahastoja. Useimpien kehitysrahoituslaitosten toimintaa voidaan kyllä hyvinkin pitää sekarahoituksena (blended finance), sillä ne yhdistävät hankkeissaan julkista, alun perin valtiolta saatua rahaa yksityisten yritysten ja rahoittajien rahaan. Blendingiä on hyvin montaa eri lajia erilaisissa rahoitusrakenteissa. - Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja esim. kestävän kehityksen rahoituksessa hyväksytään nykyään yleisesti yritysten osallistuminen ja toivotaan sitä. Niillä on osaamista, teknologiaa ja sekä rahallisia että inhimillisiä resursseja, jotka on hyvä saada valjastettua. Lahja-apu ei ilmastorahoituksen tarpeisiin riitä. Että täysin kaupallisestikin toimivia rahoittajia on saatu mukaan esimerkiksi kehitysmaiden uusiutuvaan energiantuotantoon sijoittaviin pääomarahastoihin, on kaikkien etu, eikä missään nimessä lahja-avusta pois. Kaupalliset rahoittajat eivät lahja-apuhankkeisiin jo omien velvoitteidensa ja rajoitteidensa takia tavallisesti (ainakaan merkittävillä summilla) lähde. - Tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä ja kun monet köyhimpiin maihin tehtävistä investoinneista ovat varsin riskisiä, on niissä usein korkea tuotto-odotus. Ei siis välttämättä pidä ollenkaan paikkaansa, että voittoja syntyisi helpommin keskituloisista kuin köyhistä maista. Esim. monet pääomasijoittajat ovat olleet viime vuosina varsin tyytyväisiä esim. ympäri Afrikkaa tekemiensä sijoitusten tuottoon, varsinkin kun samaan aikaan vauraammista maista on ollut vaikea löytää tuottavia sijoituskohteita. Myös köyhimpiin maihin voi ja juuri niihin pitää saada yksityisiä investointeja. Iso osa mitigaatio- mutta myös osa adaptaatiohankkeista on sellaisia, että niitä ei yksinkertaisesti ole järkeä tai kannata tehdä (julkisella) lahjarahalla. Olisi julmaa jättää köyhimmät maat pelkän julkisen lahja-avun varaan. - Tekstissä puhutaan ensin siitä, miten ilmastorahoitusta ohjataan rahastojen (Finnfund ja IFC) kautta, ja sitten siitä, miten rahastoissa on vaikeuksia löytää yhteisymmärrystä lahjoittajien ja vastaanottajien välillä. Kertauksena: IFC ja Finnfund ovat yksityisiä yrityksiä vastikkeellisesti rahoittavia kehitysrahoituslaitoksia, eivät lahja-apuorganisaatioita. Kun niiden toiminnassa ei ole kyse lahjoittajista ja vastaanottajista, ei kyse ole myöskään näiden yhteisymmärryksestä tai sen puutteesta. Yleisesti: Tekstissä asetetaan lahja-apu ja vastikkeellinen, tuottoa odottavat rahoitus ilmastotoimille vastakkain. Tekisi mieli kirjoittaa, että asetelma on vanhanaikainen ja jossain määrin ideologinen, mutta ainakaan se ei edesauta tarvittavan ilmastorahoituksen keräämistä. Vastikkeellisessa rahoituksessa odotettu tuotto on käyttövoima, joka mobilisoi rahoitusta, ja joka asettaa toiminnalle tehokkuusvaatimuksia. Suuri osa esim. uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden hankkeista kannattaa ja pitää rahoittaa vastikkeellisesti. Ilman tuotto-odotusta näitä investointeja ei tehtäisi. Sekä lahja-apua että tuottoon perustuvaa rahoitusta tarvitaan, ja niillä on oma tehtävänsä. On ikävää ja turhaa, että ne asetetaan vastakkain.Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *