Onko QAnonissa uutta ainoastaan nimi? Yhdysvaltojen oikeiston salaliittoteorioiden lyhyt historia

Kirjoittajan henkilökuva
Juha Kekomäki | 09.02.2022
Donald Trump pitää puhujanpöntössä puhetta ja osoittaa eteen vasemmalla kädellään, taustalla Yhdysvaltojen lippu.

Donald Trump on omalla toiminnallaan edesauttanut salaliittoteorioiden valtavirtaistumista yhdysvaltalaisessa politiikassa. Kuva: Official White House Photo/ Joyce N. Boghosian, Flickr.

Yhdysvalloissa etenkin äärioikeistolaisten liikkeiden piirissä on pitkään uskottu salaliittojen käyttävän poliittista valtaa. Salaliittojen kautta yritetään selittää politiikkaa sekä maailman tapahtumia. Kylmän sodan ja kommunismin jälkeen maailmanhallituksen uhkaa on tulkittu etenkin New World Order -salaliittoteorioiden tarjoaman kehyksen kautta, ja samaa jatkumoa ovat myös 2010-luvun QAnon-salaliittoteoriat.

Termillä modernit salaliittoteoriat viitataan tässä yhteydessä 1990-luvulla julkiseen keskusteluun aikaisempaa voimakkaammin nousseisiin New World Order -salaliittoteorioihin sekä sen johdannaisiin. Ne perustuvat käsitykselle pahasta kabaalista tai maailmanhallituksesta, jonka katsotaan yrittävän hallita Yhdysvaltoja ja laajemmin koko maailmaa. Tämä käsitys on 1990-luvulta lähtien ollut merkittävin salaliittoteoria Yhdysvalloissa konservatiivien keskuudessa, ja se on 2010-luvulla noussut uudelleen näkyvästi esille etenkin Pizzagate– ja QAnon-salaliittoteorioiden muodossa.

Salaliittoteorioiden olemassaolon idea on siinä, että niiden kautta yritetään määritellä todellisen vallan käyttäjät ja paljastaa aikaisemmin piilossa ollut päätöksentekokoneisto. Salaliittolaisiin viitataan usein esimerkiksi varjohallituksena tai piilossa toimivana hallintojärjestelmänä, joka toimii kaikille näkyvän hallinnon taustalla. Yhdysvaltojen oikeiston salaliittojen taustalla on pelko amerikkalaisten vapauksien tuhoutumisesta.

Yhdysvaltojen oikeiston salaliittojen taustalla on pelko amerikkalaisten vapauksien tuhoutumisesta. Klikkaa twiitataksesi!

Yhdysvalloissa salaliittoteorioiden pohjan voidaan katsoa muodostuneen jo Yhdysvaltojen syntyhetkellä, kun perusteltiin oikeutusta toimia Ison-Britannian valtiota vastaan. Yhdysvaltojen synty pohjautuu siis kokemukselle epäoikeudenmukaisesta hallitsijasta ja kansan oikeudesta vaihtaa hallitsija, joka on käsitetty kansaa sortavaksi. Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksessa julistettiin, että kansalla on oikeus hävittää hallitus, joka ei takaa kansalle mahdollisuutta elämään, vapauteen ja onnellisuuden tavoitteluun.

Että milloin tahansa jostakin hallitusmuodosta tulee näiden päämäärien [elämä, vapaus ja onnen tavoittelu] suhteen tuhoisa, on kansalla oikeus muuttaa sitä tai hylätä se sekä perustaa uusi hallitus… (Itsenäisyysjulistus teoksessa Helo, Ari 2014: Yhdysvaltain demokratian synty)

Pelko hallitsijan ja hallintokoneiston mahdollisesta epärehellisyydestä on siis olennainen osa itsenäisyysjulistusta, joka on yhdysvaltalaisille lähes pyhä dokumentti.

Mikä on salaliittoteoria?

Salaliittoteorioista keskusteltaessa on ensimmäiseksi määriteltävä, mitä salaliittoteorialla tarkoitetaan. Esimerkiksi Juha Räikkä määrittelee teoksessaan ”Salaliittoteorioiden filosofia”, että salaliittoteorioilla tarkoitetaan tapahtumien selityksiä, joilla on kolme ominaista piirrettä. Ensimmäisen mukaan salaliittoteoriat selittävät tapahtumia salaliitolla. Toiseksi selitykset ovat ristiriidassa vallitsevan selityksen kanssa, jos sellainen on olemassa. Kolmanneksi salaliittoteorioissa salaliiton olemassaolon näyttökynnys on pienempi kuin mitä näyttökynnys on tavanomaisissa historiallisissa tai yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa. 

Räikän mukaan salaliittoteorian käsitettä ei voida käyttää tapauksissa, joissa salaliiton olemassaolo on näytetty toteen, vaan se liittyy nimenomaan teorioihin, joiden olemassaolo on vähintään kyseenalaistettavissa. Lisäksi on syytä huomioida, että kaikki salaliittoteoriat eivät ole vääriä, vaan jotkut osoittautuvat lopulta tosiksi.

Kun salaliittoteorioita tarkastellaan Yhdysvaltojen oikeiston kontekstissa, on oikeiston salaliittoteorioiden esittämällä vaihtoehtoisella narratiivilla lähes aina niin sanottu virallinen vaihtoehto eli Räikän mainitsema vallitseva selitys. Virallinen narratiivi on siinä mielessä, että sen on yleensä legitimoinut joko hallintokoneisto tai muu julkinen toimija, joka yleisellä tasolla on katsottu riittävän viralliseksi (esimerkiksi akateeminen maailma tai media). 

Richard Hofstadter käsitteli yhdysvaltalaisen politiikan vainoharhaisuutta ja taipumusta salaliittoteorioihin jo vuonna 1964 julkaistussa esseessään ”The Paranoid Style in American Politics”, jossa hän erotteli kliinisen vainoharhaisuuden poliittisesta vainoharhaisuudesta. Hofstadterin mukaan poliittisesti vainoharhainen yksilö näkee kaiken hyvän ja pahan välisenä taisteluna, jossa paha on poikkeuksellisen voimakas toimija. 

Hofstadterin poliittisessa vainoharhaisuudessa menneisyyttä ei käsitetä tapahtumien sarjana vaan jonkun toimijan tahdon seurauksena. Salaliittolaisten juonien katsotaan olevan kohdistettu kansakuntaa, kulttuuria tai elämäntapaa vastaan. Tämä erottaa sen Hofstadterin mukaan kliinisestä vainoharhaisuudesta, jossa yksilö kokee itse olevansa salaliiton uhri.

Salaliittoteorioihin pohjautuvassa maailmankuvassa universumi toimii jonkin suunnitelman mukaisesti eikä sattumanvaraisesti. Salaliittoteorioiden perusta on pahuuden selittämisessä ja rajaamisessa. Tämän kautta syntyy maailmankuva, joka pohjautuu tarkkoihin rajoihin hyvien ja pahojen välillä. Yhdysvaltojen oikeiston salaliittoteorioissa vastustajana näyttäytyy suunnattoman voimakas kabaali, joka vaikuttaa lähes kaikkivoipaiselta.

Yhdysvaltalaisen oikeiston salaliittoteorioihin liittyy usein vahvasti millenialismi. Salaliittoteoriat luovat dualistisen kuvan maailmasta hyvän ja pahan taisteluna, mutta salaliittoteorioihin ei kuitenkaan aina kuulu hyvän voitto tai täydellisen maailman luominen. Salaliittoteorioiden voidaan sanoa tunnistavan pahan ja kuvailevan sitä, kun taas millenialismin kautta löydetään keinot pahan voittamiseksi. Tämän vuoksi ne voivat olla olemassa symbioottisessa suhteessa toisiinsa ja vahvistaa toisiaan. Kaikkiin millenialisitisiin liikkeisiin ei kuitenkaan liity salaliittoteorioita, eikä millenialismi ole osa kaikkia salaliittoteorioita. Joissain salaliittoteorioissa paha kabaali on nimenomaan voittamaton, koska se on niin voimakas.

Millenialismi voidaan jakaa uskonnolliseen ja sekularistiseen millenialismiin. Uskonnollisessa millenialismissa kuvataan lopun aikaa, jolloin kärsineet saavat oikeutta ja köyhät sekä voimattomat saisivat niitä asioita, jotka heiltä oli aiemmin kielletty. Sekulaari millenialismi linkittyi 1800-luvulla etenkin niihin poliittisiin ideologioihin, joiden lähtökohtana oli esimerkiksi nationalismi tai yhteiskuntaluokat. Sekulaarissa millenialismissa on luvattu millenialistinen täyttymys sen ansainneelle ryhmälle hyvän ja pahan välisen taistelun jälkeen.

Modernien salaliittojen pohja on New World Order -salaliittoteorioissa

1990-luvulla etenkin yhdysvaltalaisen äärioikeiston piirissä levinneet New World Order -salaliittoteoriat yrittivät tarjota modernille politiikalle kattavan selityksen, jonka mukaan kaikki tapahtumat liittyivät yhteen skenaarioon. Skenaariossa maailmaa hallitsi älykäs ja häikäilemätön salainen organisaatio, jonka tavoite oli koko maailman kontrollointi. Teorian mukaan historialliset ja tulevat tapahtumat on ymmärrettävä tämän erittäin voimakkaan ja salaisesti toimivan ryhmän toiminnan seurauksina.

New World Order -teoriat nousivat pinnalle, kun toisesta maailmansodasta lähtien olemassa ollut dualistinen maailmankuva hyvän ja pahan taistelusta ei ollut enää käytettävissä. NWO pystyi tuomaan etenkin yhdysvaltalaiselle äärioikeistolle uuden millenialistisen vision kylmän sodan aikaisen vision tilalle.

New World Order -teoriat nousivat pinnalle, kun toisesta maailmansodasta lähtien olemassa ollut dualistinen maailmankuva hyvän ja pahan taistelusta ei ollut enää käytettävissä. Klikkaa twiitataksesi!

Kylmän sodan aikainen käsitys Neuvostoliitosta pahuuden imperiumina ja poikkeuksellisen voimakkaana toimijana sekä käsitys kommunismista salaliittona, joka käyttää keinonaan soluttautumista organisaatioihin, loivat kontekstin, jonka pohjalta käsitys pahasta maailmanvaltaa tavoittelevasta kabaalista oli helppo rakentaa uudelleen New World Order -teorioiden muodossa.

Käsite ”New World Order” tuli julkiseen tietoisuuteen, kun Yhdysvaltojen presidentti George H. W. Bush käytti termiä Persianlahden sodan yhteydessä vuonna 1991. Termi oli ollut jo vuosikymmeniä salaliittoteoreetikoiden käytössä, ja kun Bush yritti käyttää termiä toisessa yhteydessä, nähtiin tämä salaliittoteoreetikoiden piirissä osoituksena salaliittoa johtaneen kabaalin röyhkeydestä.

Vaikka salaliittolaisten määrä käsitettiin pieneksi, uskottiin heidän pystyneen soluttautumaan kaikkiin merkittäviin instituutioihin ja kontrolloimaan niitä. Koska New World Order -termi ja -teoria ovat niin epämääräisiä, vaihtelevat myös salaliittoteoreetikoiden käsitykset salaliittolaisista merkittävästi. New World Order -teorioihin kytkeytyi myös Illuminati-järjestö, jonka uskottiin olevan salaliiton ytimessä. Illuminatin käsitettiin toimineen globaalisti ja soluttautuneen eri organisaatioihin jopa vuosisatojen ajan.

Ajatus salaliiton ajamasta maailmanhallituksesta on kuitenkin huomattavasti vanhempi kuin New World Order -salaliittoteoriat. Yksi esimerkki voidaan löytää ”The Protocols of the Elders of Zion” -teoksesta, joka julkaistiin 1900-luvun alussa. Teos todettiin nopeasti väärennökseksi, mutta se on silti säilyttänyt merkityksensä salaliittoteoreetikkojen joukossa. Protocolsissa esitellään käsitys juutalaisten maailmanlaajuisesta salaliitosta. Sen tavoitteena on muodostaa voimakas maailmanlaajuinen superhallitus, jonka alaisuudessa kaikki maailman kansakunnat olisivat. Käsitys on osittain niin yhteneväinen New World Order -salaliittoteorioiden kanssa, että jotkut NWO-salaliittoteoreetikoista ovat esittäneet esimerkiksi, että teos kuvaa NWO-salaliiton tavoitteita, kun jokainen juutalainen-termi korvataan Illuminati-termillä. 

Ajatus salaliiton ajamasta maailmanhallituksesta on kuitenkin huomattavasti vanhempi kuin New World Order -salaliittoteoriat. Klikkaa twiitataksesi!

New World Orderiin liittyivät olennaisella tavalla myös yhdysvaltalaiset militiat, jotka nousivat laajempaan julkisuuteen kylmän sodan päättymisen jälkeen 1990-luvun alussa (militia movement). Militioiksi kutsutaan Yhdysvaltojen etelässä, keskilännessä, lännessä ja luoteisrannikolla 1990-luvun alussa syntyneitä aseistautuneiden ja ympäröivästä yhteiskunnasta eristäytyneiden ihmisten yhteisöjä ja organisaatioita.

Militioiden maailmankuvan premisseihin kuului viholliskäsitys korruptoituneesta liittovaltiosta, jota hallitsevat New World Order -teorioiden valtaapitävät toimijat, joihin on viitattu myös varjohallituksena. Liittovaltion tavoitteeksi käsitettiin yhdysvaltalaisten vapauksien tuhoaminen. Liittovaltion vastustamisen lisäksi militialiikkeen keskiössä oli aseiden omistuksen kannatus ja aseiden omistamisen rajoittamisen vastustaminen.

Militiaideologian ja New World Order -teorioiden inspiroiman toiminnan voidaan katsoa huipentuneen 19.4.1995 Oklahoma Cityssä, kun Timothy McVeigh räjäytti liittovaltion virastorakennus Alfred P. Murrah Federal Buildingin edessä autopommin, minkä seurauksena 168 henkilöä kuoli ja rakennus tuhoutui merkittäviltä osin. McVeigh toimi militiaideologian innoittamana, mutta ei koskaan kuulunut militiaan. Vaikka iso osa militioista ilmoitti, etteivät ne hyväksyneet McVeighin tekoa, Oklahoman pommi-iskun voidaan katsoa aloittaneen militioiden suosion laskun. Pommi toi militioihin osallistuneiden elämät ja heidän ajattelunsa julkisuuteen, jolloin suuri yleisö kohtasi New World Order -salaliittoteoriat sekä militioiden hallinnonvastaisen ajattelun ja rasistisuuden. Liikkeeseen sympatisoivasti suhtautuneiden oli pakko tarkastella, mitä militiaideologia saattoi ohjata ihmisiä tekemään.

QAnon ja New World Orderin uusi tuleminen

Myös QAnon-salaliittoteoriat ovat osa New World Order -teorioiden jatkumoa Yhdysvaltojen oikeistossa. Pizzagatea taas voidaan pitää QAnonin prologina, sillä se nosti New World Order -salaliittoteorioiden sisältöjä uudelleen valtavirtakeskusteluihin. Pizzagaten ja QAnonin keskiössä olleet käsitykset lapsien hyväksikäytöstä, ihmiskaupasta, saatananpalvonnasta ja poliittisesta eliitistä johtamassa toimintaa olivat olleet jo aikaisemmin New World Order -teorioiden keskiössä.

QAnonin voidaan katsoa jatkaneen Pizzagaten myötä julkisuuteen noussutta narratiivia. QAnon perustuu 4chan- ja 8chan-keskustelupalstoille kirjoitetuille viesteille, joiden takana oli Q-nimimerkkiä käyttänyt käyttäjä. Salaliittoteorian mukaan Q on joko yksittäinen henkilö tai joukko henkilöitä, joilla on pääsy erittäin salaiseksi luokiteltuun tietoon Yhdysvaltojen hallinnossa. QAnon-salaliittoteorioihin uskovat kuvailevat usein Q:ta sotilastiedustelun operaatioksi, jonka tarkoituksena on tuhota paha kabaali. 

Varsinkin Q:n ensimmäisten 4chan-palstalle tehtyjen päivitysten viholliskuvan keskiössä olivat Hillary Clinton ja hänen avustajansa Huma Abedin sekä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut. Salaliitossa esiintyvien nimet oli päivitetty 2010-luvulle, mutta demokraattisen puolueen eliitti, tiedustelupalvelut, ihmiskauppa, saatananpalvonta ja salaliitto Yhdysvaltojen liittovaltion hallinnon sisällä olivat QAnonin syntyessä olleet jo yli 25 vuotta osa oikeistolaista salaliittoperinnettä.

New World Order -teorioiden salaliittoon liitettyjen toimien kirjo on niin suuri, ettei oikeastaan mikään QAnonin yhteydessä esiin noussut teema ole ollut uusi. Esimerkiksi käsitys rokotteiden sisältämistä mikrosiruista oli jo osa NWO-teorioita. Vaikka sisältö olikin suurilta osin samaa, muuttui niiden ulkomuoto ja osittain myös käytetyt käsitteet. Esimerkiksi varjohallitus-termin (shadow government) korvannut termi syvä valtio (deep state) tuli yhdysvaltalaiseen puheeseen laajemmin vasta 2000-luvulla. QAnonin lupaamat ”The Great Awakening” tai ”The Storm” taas ovat osa millenialistista salaliittoteoriaperinnettä.

QAnon on tuonut silti myös uusia ulottuvuuksia New World Order -salaliittoperheeseen. Niistä yksi merkittävimmistä oli Donald Trumpin rooli kabaalin vastaisessa taistelussa. Aikaisemmin vastaavanlaista ja yhtä laajalle levinnyttä käsitystä messiaanisesta taistelijasta ei ollut syntynyt. Nyt Trumpin persoonalle luotiin poikkeuksellisen vahva merkitys taistelussa. Lisäksi armeijan roolia ”hyvien” puolella korostettiin, kun taas New World Order -teorioissa Yhdysvaltojen armeija käsitettiin usein osaksi salaliittoa.

Yksi merkittäviä muutoksia aikaisempaan verrattuna liittyy salaliittoteorioiden välityskanaviin. Sosiaalisen median kanavat ovat tarjonneet salaliittoteorioiden kasvulle aikaisempaa otollisemman alustan. Nyt salaliittoteorioista kiinnostuneet ja samanlaisen maailmankuvan keskenään jakavat ovat pystyneet helposti vaihtamaan ajatuksiaan reaaliajassa. Kun teoriat ovat lähteneet leviämään sosiaalisessa mediassa, ovat ne päätyneet myös valtavirtamedioita seuraavien ihmisten tietoisuuteen. 

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut republikaanisen puolueen suhtautumisessa salaliittoteorioihin ja oikeiston äärilaidalla liikkuneeseen aineistoon. Aikaisemmin puolueen valtaapitävä eliitti on pitänyt salaliittoteoriat ja ääriaineksen valtavirran ulkopuolella, mutta Trumpin kaudella salaliittoteoriat ja joitain ääriaineksen osia on otettu mukaan republikaanisen puolueen valtavirtaan. Tämä on mahdollistanut salaliittoteorioiden aikaisempaa laajemman leviämisen ja legitimoinut salaliittoteorioiden aseman osana konservatiivien luomaa todellisuutta.

QAnon, Pizzagate ja New World Order ovat siis samaa oikeistolaisten salaliittoteorioiden jatkumoa, jolla on pitkä historia Yhdysvalloissa. Klikkaa twiitataksesi!

QAnon, Pizzagate ja New World Order ovat siis samaa oikeistolaisten salaliittoteorioiden jatkumoa, jolla on pitkä historia Yhdysvalloissa. Niitä voidaan pitää moderneina versioina salaliittoteorioista ja ne voidaan niputtaa yhteen NWO-varjon alle. Yhteistä niille ovat käsitykset voimakkaasta globaalista salaliitosta ja sen toiminnasta, dualistinen hyvän ja pahan taisteluun perustuva maailmankuva sekä millenialismi. Salaliittoteorioiden sulautuminen osaksi republikaanisen puolueen valtavirtaa 2010-luvun aikana sekä Donald Trumpin jatkuva valta-asema puolueen sisällä takaavat salaliittoteorioiden merkityksen säilymisen osana Yhdysvaltojen politiikkaa myös lähitulevaisuudessa.

___

Kirjoittaja: Juha Kekomäki

Editointi: Ilmari Reunamäki, Tuulikki Olander

Kielenhuolto: Anna Kananen


Kommentit

Ei vielä aiempia kommentteja.


Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *